Middle-east Arab News Opinion | Asharq Al-awsat

∫œ, ¿Â∞≈∏Æ ∑Œƒœ '¿∫«œ3»£' πflªÁ - ASHARQ AL-AWSAT English Archive
Select Page

∫œ, ¿Â∞≈∏Æ ∑Œƒœ ‘¿∫«œ3»£’ πflªÁ
(∆ÚæÁ ¡∂º±¡flæ”≈ÎΩ≈=ø¨«’¥∫Ω∫) ∆Úæ»∫œµµ √∂ªÍ±∫ º≠«ÿ¿ßº∫πflªÁ¿Âø°º≠ ¿Â∞≈∏Æ ∑Œƒœ¿Œ ¿∫«œ 3»£ πflªÁ∏¶ ≈Ϋÿ ≈æ¿Áπ∞(±§∏̺∫ 3»£ ¿ßº∫)¿ª ±Àµµø° ¡¯¿‘Ω√≈∞¥¬µ• º∫∞¯«fl¥Ÿ∞Ì 12¿œ ¡∂º±¡flæ”≈ÎΩ≈¿Ã ∫∏µµ«fl¥Ÿ. 2012.12.12
[email protected]
(≥°)